• TİCARET ve ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketlerin ticari hayatta karşılaştıkları her türlü sorunu çözmeye ilişkin yardım ve danışmanlığa ilişkin hukuk hizmeti verilmektedir. Hukuk Büromuz yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili başta olmak üzere ticaret ve şirketler hukuk alanında etkin ve hızlı çözümler üretmektedir. Ticari hayattaki alacaklarının tahsili için profesyonel hukuk ekibi ile etkin bir biçimde hukuki hizmet sunulmaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 • Ticari alacakların takibi ve Şirketlere Danışmanlık
 • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar
 • Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
 • Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı   davalar
 • Şirket Satışı ve Şirket Satın Alma Sözleşmeleri ve bağlı davalar
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin Hazırlanması ve müzakeresi
 • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi
 • Haksız rekabet davalar

 

 • İCRA-İFLAS HUKUKU

Firmamız Hukuk alanında uzman ve geniş kadrosuyla şeffaflık, hızlı sonuç alma, sürekli bilgilendirme ilkelerini benimseyerek üst seviyede müvekkil memnuniyetini sağlayarak, kurulduğu günden bugüne profesyonel ekibi ile titizlikle icra takibi ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Kurumsal ve bireysel alacaklarınızın icra takibi yoluyla en kısa sürede tahsili, haciz ve satış işlemlerinin yürütülmesi, icra takibinden kaynaklanan her türlü davanın takibi, iflas, iflas erteleme ve konkordato süreçlerinin yönetimi, deneyimli avukatlar ve icra takip personellerimiz aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunun yanında icra takibi öncesi ve sonrası her aşamada danışmanlık hizmeti verilmektedir

 

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 

 • Toplu kurum dosyaları ve bireysel alacakların icra takibi
 • İpotek Satışı
 • Rehinin Paraya Çevrilmesi
 • Genel Kredi Sözleşmesi Alacak Takipleri
 • Ticari Kredi Sözleşmesi Alacak takipleri
 • Bireysel Kredi Sözleşmesi Alacak takipleri
 • İstihkak Davaları
 • İhalenin Feshi Davaları
 • Sıra Cetveline İtiraz Davaları
 • İcra Ceza Davaları
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İflas davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri

 

 • GAYRİMENKUL ve İNŞAAT HUKUKU

 

Ofisimiz gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dahil her türlü hukuki iş ve işlemleri takip etmekte; bu bağlamda ortaya çıkan uyuşmazlıkları gerek dava yoluyla gerekse de uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturmaktadır. Gayrimenkul satın almak veya gayrimenkul satmak isteyen yerli ve yabancı sermayeli müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Hukuk ekibimiz gayrimenkule ilişkin uyuşmazlıklarda uzman ve etkin çevresi sayesinde müvekkillerine kolaylık sağlamakta karşılaştığı sorunları en hızlı şekilde çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır.

 

 

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Meni müdahale ve Ecrimisil davaları
 • Kadastro tespiti davaları
 • Şufa (önalım) davası, Geçit hakkı kurulması davası
 • İpotek fekki davaları
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları

 

 • AİLE HUKUKU

Ofisimiz Aile Hukuku alanında özellikle boşanma ve boşanmaya bağlı tazminat ve mal paylaşımına ilişkin davaların olumlu sonuçlanması adına çalışmalar yapmakta bu alanda yetkin avukatlar sayesinde gerekli hukuki desteği müvekkillerine sunmaktadır. Ofisimiz prensip olarak aile içinde yaşanan olumsuzlukları avukat-müvekkil gizliliği çerçevesinde ele almakta, bu süreci müvekkillerinin en az zararla sona erdirmesi adına gerekli tüm hukuki yardımı sağlamaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
 • Anlaşmalı boşanmaya ilişkin protokollerin hazırlanması,
 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi davalarında müvekkilin temsili,
 • Soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi,
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi.
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması

 

 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hukuk büromuz tarafından; müvekkilimiz bulunan şirketlere, iş hukuku prosedürlerinin yapılandırılması, personel iş sözleşmelerinin, yönetmeliklerinin oluşturulması ve uygulanması, personel ile devam eden iş ilişkisinin iş kanunu çerçevesinde yönetilmesi, insan kaynakları biriminin yapılandırılması ve çalışma sistemlerinin standart hale getirilmesi gibi konularda, bireysel müvekkillerimize ise iş kanunu çerçevesinde iş ilişkilerinin yönetimi ve akabindeki dava süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

 

 

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 • İş Hukuku’nun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;
 • İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili,
 • İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku’nda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması;
 • İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi;
 • Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
 • Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi;
 • İş akitlerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının, diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması;
 • İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması; işe iade davaları açılması.
 • YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Ülkemizde, uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde ulusal hukukumuzun uygulanması sonucunda yabancı kişinin sahip olduğu bazı haklar ve yükümlülükler bulunmaktadır. Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların haklarını kapsayan hukuk dalı olarak, bu hak ve yükümlülükler konusunda yabancı kişinin ülkemizle arasındaki yasal bağlantının kurulduğu en önemli zeminlerden biri olmuştur.

Ofis olarak, Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunarak, gerekli tüm işlemler olan İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.

Tecrübe gerektiren ve tüm hususlar nezdinde yönetimi pekte kolay olmayan bu prosedürler çerçevesinde Aran&Yıldırım&Kıyak Hukuk ve Danışmanlık olarak, yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünü sağlamaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 • Yabancıların Türkiye’de Şirket kurma işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
 • Yabancıların Türkiye’de Şirket sermayesi nezdinde gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
 • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması

Yabancıların Edinebileceği Haklar

 • Seyahat-İkamet Hak ve Özgürlüğü,
 • Çalışma izni,
 • Kişi Dokunulmazlığı,
 • Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,
 • Basın özgürlüğü,
 • Yabancıların Türkiye’de Çalışması,
 • Sözleşme Yapma Hakkı,
 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,
 • Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları,
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı,
 • Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,
 • Eğitim Hak ve Özgürlüğü,
 • Gayrimenkul Edinme Hakkı,
 • Miras Hakkı

Aran&Yıldırım&Kıyak Hukuk ve Danışmanlık olarak yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yabancıların Türkiye’ye gelirken ve ülkemizde yaşayacakları hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde etkin ve hızlı davranıp, oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık alınmasına ilişkin prosedürleri, Emniyet Müdürlüğü, İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin ilgili resmî kurumlar nezdinde takibini yapıyoruz.

 

 • MİRAS HUKUKU

Geniş anlamada kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade eder.

İhtilaf konularında önemli bir yere sahip olan Miras Hukuku alanında müvekkillerine gerek tecrübe gerekse hukuki gelişmeleri takip etme yetisi ile kapsamlı ve müvekkil menfaatlerini koruyacak şekilde, Miras Hukuku ile düzenlenen alanlarda vermiş olduğu hukuki hizmetlerde süratli ve çözüm odaklı çalışmaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 • Vasiyetname, Miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması, ölüme bağlı tasarruf işlemlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Ölüme bağlı tasarrufların (Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali,
 • Bu işlemlere ilişkin ihtilafların giderilmesi maksadıyla dava takibi ve barışçıl çözüm yollarının denenmesi,
 • Terekenin yönetilmesi, mirasın paylaştırılması,
 • İştirak halinde mülkiyet (Elbirliği mülkiyeti) olarak kalan terekenin ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu davası) yoluyla sonlandırılması işlemlerini kapsar nitelikte hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini temsil etmektedir.
 • TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Seri üretim ve satış usullerinin kullanılması ile gelişen tüketici hakları, Avrupa Birliği tarafından asgari düzeyde belirlenmiştir. Standart olan ve ülke ekonomisini korumak, sağlıklı bir ticari hayat oluşturmak için belirlenen kurallar neticesinde tüketicilerin hakları korunur. Günümüzde bu konuda bilinçlenen tüketiciler, haklarını aramak için dava yoluna gidebilmektedirler. Ofisimiz, tüketiciler için bu alanda vekillik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 • Abonelik sözleşmesi davaları
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 • Ayıplı mallardan doğan davalar
 • Garantili mal davaları
 • Devre tatil davaları
 • Kapıdan satış davaları
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları
 • Paket turlardan doğan davalar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
 • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
 • Tüketici şikâyet hattı kurulması
 • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
 • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi
 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
 • Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi

Aran&Yıldırım&Kıyak Hukuk ve Danışmanlık, tüketici hukuku alanında tecrübeli avukatları ile genel dava ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu vb. ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermekteyiz.

 • ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası ticaret hukuku, küreselleşen dünyanın hukukudur. Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır.

Küresel ekonominin neredeyse her alana yayılması ve artan ithalat ihracat faaliyetleri sonucu uluslararası ticaret hukuku çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu konuda öncelikle uluslararası ticaret hukukunun kamu hukuku ve özel hukuka tabi olduğu birtakım düzenlemeler mevcuttur. Ticari uyuşmazlıkların uluslararası çözümü, korunma önlemleri ve vergiler kamu hukuku alanına ilişkin belirtebileceğimiz hususlardır. Uluslararası mal satışları, uluslararası ticaret hukuku sözleşmeleri, kullanılan teslim şekilleri, uyuşmazlıkların çözümü ve ödeme şekilleri uluslararası ticaret hukukunun özel hukuka tabi olduğu konuların başlıcasıdır.

Aran&Yıldırım&Kıyak Hukuk ve Danışmanlık, Dünya ticaretinin ve ekonomisinin küreselleşmesi ve Türkiye’nin dış ticaretinin son yıllarda gösterdiği gelişme sebebiyle uluslararası ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış kadrosu ile tüm ihtiyaçlara karşılık vermektedir. Küresel iş dünyasında önemli bir rol üstlenmeye başlayan Türkiye’nin ve özellikle de İstanbul’un bir uluslararası ticaret merkezine dönüşmesi, uluslararası ticaret hukuku alanında yetkin hukukçu kimliğini ön plana çıkarmaktadır.

Ofisimiz, uluslararası ticari sözleşmeler, uluslararası satımlar, ödeme ve teslim şekilleri, leasing ve factoring sözleşmeleri, uluslararası finansman teknikleri, banka teminat mektupları konusunda her türlü danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, uluslararası ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde deneyimli kadrosuyla yabancı ve yerli müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

 • BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

Bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, gelişim ve sektörel liberalleşme ile birlikte piyasalar arasındaki sınırların kalkması ve dünyanın tek bir global pazar haline gelmesi, piyasadaki işlemlerin hukuksal boyutlarında önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Bütün bu gelişmeler, özellikle İstanbul ve Ankara gibi ticaret yoğunluğunun yaşandığı merkezlere sahip Türkiye’nin de bir finans merkezi olması sonucu doğurmuş ve bu durum, şüphesiz bankacılık ve finans sektörünün ve uygulanacak hukukunun önemini artırmış, gelişimine pozitif yönlü bir ivme kazandırmıştır.

Deneyimli kadrosu ile Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
 • Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek
 • Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
 • İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi
 • Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması
 • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler
 • Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
 • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

 

 • FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Rekabetçi küresel pazarda olağanüstü bir hızla gelişen ve değişen teknoloji ve ürünler, fikri ve sınai hakların da etkin şekilde korunmasını, yeniliklerin ve rakip şirketlerin yakından takibini, hukuki koruma için proaktif davranılmasını zaruri kılmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz ; Birleşme ve devralmalarda, aynı şekilde finansman veya kredi sağlanması işlemlerinde fikri ve sınai hakların devri, lisanslandırılması, yeniden yapılandırılması, teminat veya sermaye olarak gösterilmesi; Marka tescil başvuru dosyalarının hazırlanması, yenileme taleplerinin yapılması; marka tescil başvurularına itirazların ve/veya itirazlara cevapların hazırlanması; Mahkemelerde dava açmak veya davalara cevap vermek kaydı ile marka hukuku, patent hukuku, telif hakları, eser sahibi hakları konularında müvekkillerin temsil edilmesi; Yapımcı, oyuncu, sanatçı, eser ve reklam sözleşmelerinin hazırlanması; program yapımcılığı, televizyon programları ve reklam hukuku konularında hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 • CEZA HUKUKU

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Departmanımız, uzman akademik ve avukat kadrosu ile hukukun temel ilke ve esaslarını önder kabul ederek, tüm soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile şikâyet ve davalarda etkin ve hızlı çözümler sunmaktadır. Bu alanda, Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi hizmetleri tarafımızdan sunulmaktadır.

 

 • DERNEKLER HUKUKU

Ofisimiz, derneklerin her türlü davalarına bakmaktadır. Derneğin ismine yönelik davalarda, Dernek Faaliyetlerinden dolayı alınması gereken izinlerin alınmasında, yöneticiler hakkında açılacak davalarda, derneklerin denetlenmesinde, derneğin kurulması ve sona erdirilmesinde, derneğin yardım toplamak için gereken işlemlerin hazırlanmasında, dernek genel kurul kararlarının iptali davalarında, dernekler masasına yapılacak itirazlarda, yazışmalarda, dernek üyelerinin aidatlarının tahsilinde derneklere ve üyelerine danışmanlık ve avukatlık hizmetini profesyonel olarak sunmaktadır.

 • SPOR HUKUKU

Ofisimiz, spor hukukuna ilişkin davaların takibinden, tahkim nezdinde müvekkillerinin haklarının savunulması, sporcu ve teknik adam sözleşmelerinden ilgili federasyonlar nezdinde yürütülecek işlemlere kadar geniş yelpazede hukuki hizmet sunmaktadır.

Ofisimiz, müvekkillerinin spor hukuku kaynaklı gerek ceza mahkemelerinde yürütülen kamu davalarında gerekse hukuk mahkemelerindeki sözleşmelerden kaynaklanan davalarında etkili bir dava takip hizmeti sunmaktadır.

SPOR TAHKİMİ

Anayasamızın 59/2. maddesi uyarınca, spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulması mümkün olup, buna ilişkin verilen tahkim kararlarına karşı yargı mercilerine de başvurulamamaktadır. Bu nedenle, vereceği kararlar kesinlik arz eden tahkim kurulları önünde yürütülecek hukuki süreç, kulüplerin ve sporcuların hak kaybına uğramamaları adına büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizde, özerk statüsü bulunmayan spor branşlarına ilişkin olarak, ilgili federasyon tarafından verilen kararlara karşı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na başvurulmaktadır. Ofisimiz, SGM Tahkim Kurulu nezdinde yapılacak olan tahkim yargılamalarında, spor kulüplerine ve sporculara etkin bir takip hizmeti sunmaktadır.

SÖZLEŞME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Ofisimiz; sporcu, teknik adam ve oyuncu temsilcilerine spor kulüpleri ile sözleşme hazırlanmasının yanı sıra spor kulüpleri ve yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumluluğu, spor kulüpleri ile sporcu ve teknik adamlar arası görüşmelerin yürütülmesi, transfer ile ilgili ihtilafların çözümü, doping kullanımı nedeniyle verilen yaptırımlara karşı yürütülecek hukuki süreç ve spor branşlarına ilişkin federasyonların idari işlemlerine karşı yürütülecek süreç ve federasyonlar ile gerekli yazışmaların yapılması gibi spor hukukunun diğer alanlarına dair sözleşme ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.